Algemene Voorwaarden

1. Onze voorwaarden hebben voorrang op ieders andere algemene voorwaarden. Door het feit van de bestelling aanvaardt de klant onze algemene voorwaarden, in het bijzonder de arbitragebevoegdheid bij geschillen.

2. Onze facturen zijn contant betaalbaar na factuurdatum, behoudens andersluidende schriftelijke bepalingen.

3. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling intresten op gelijk aan 10 % gerekend vanaf de factuurdatum tot dag van de effectieve betaling alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10 % op het factuurbedrag (met een minimum van 125 € en een maximum van 1850 €) als schadebeding. Dit zelfs bij toekennen van termijnen van respijt.

4. In het geval dat onze firma niet binnen de gestelde termijn de werken kan opleveren is de klant, voor zover deze een particuliere consument is, gerechtigd op een gelijkwaardige vergoeding. Aanvaarding van gedeeltelijke betalingen of minnelijke voorstellen van onzentwege worden steeds gedaan zonder verzaking aan deze clausule.

5. Bij gebreke aan aangetekend protest binnen de 8 dagen na verzending van de factuur wordt deze geacht integraal aanvaard te zijn. Bewijs van verzending van de factuur wordt geleverd door ons uitgaand factuurboek en/of de btw aangifte.

6. Elke vertraging in de betaling kan aanleiding geven om de nog uit te voeren diensten op te schorten of te vernietigen, en het aanvaarden van nieuwe opdrachten te weigeren. Deze clausule strekt enkel tot voordeel van onze firma en kan enkel door ons worden ingeroepen.

7. People Coach Bvba behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor desgevallend al de vervolgingskosten zoals voorzien in de wet van 2.8.2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties  in te vorderen.

8. De tarieven van een evenement zijn inclusief BTW, tenzij anders is aangegeven. Prijzen zijn geldend voor het programma zoals omschreven op de bevestiging. De tarieven voor de evenementen zijn per persoon, tenzij anders aangegeven. Het vervoer naar en van de evenementen en/of entertainment is op eigen gelegenheid of in overeenkomst met People Coach bvba. We behouden het recht om personen te weren, die niet tijdig betalen. Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.

9. Bij de evenementen zijn mogelijk enkele data of dagen vermeld waarop men kan boeken voor de programma’s. Na een gemaakte en bevestigde boeking en na volledige betaling ontvangt men, bij tijdige inschrijving, twee weken voor aanvang van het evenement de benodigde bescheiden, bestaande uit een uitnodiging met beschrijving van het geboekte evenement. Optionele personen kunnen schriftelijk worden opgegeven zolang er plaats is.

10 Annulatie evenementen: Tot 6 weken voor het evenement plaats vindt kunt u uw evenement, annuleren tegen 20% kostenvergoeding (80% restitutie). Tot 3 weken wordt 50% gerestitueerd en binnen 3 weken kan niet meer worden geannuleerd. Vermindering van het aantal deelnemers vallen onder dezelfde annuleringsvoorwaarden (restitutie percentages). U kunt het aantal personen verminderen tot aan het minimum vereiste.

Annuleringen dienen schriftelijk te worden doorgegeven.

Annulatie coaching: Een coaching sessie kan tot 48 uur op voorhand geannuleerd worden mits geldige reden. Bij de tweede opeenvolgende annulatie wordt er een annulatievergoeding gerekend
van 30 % op de totale kost van de sessie. In geval van annulatie of het niet tijdig verwittigen of in
het geval dat de sessie niet kan doorgaan omwille van de fout van de sessienemer, wordt er een
annulatievergoeding gerekend van 30 % op de totale kost van de sessie.

Indien wij zelf de overeenkomst verbreken of annuleren of indien de overeenkomst door ons toedoen wordt verbroken is de klant, voor zover deze een consument is, gerechtigd op een zelfde
vergoeding lastens ons.

11. Voor alle evenementen staat veiligheid boven alles. Een uitgebreide instructie met betrekking tot veiligheid wordt gegeven bij ieder evenement. In ieder evenement kunnen wijzigingen optreden indien de veiligheids factoren dit vereisen. Elke deelnemer wordt geacht tevens zelf de nodige waakzaamheid en veiligheid in acht te nemen en de instructies op te volgen, wanneer de deelnemer gezondheidsklachten heeft en deze tijdens het evenement deze gezondheid in gevaar kan komen dient hij dit van te voren te melden. Men dient voor en tijdens het evenement nuchter te verschijnen, People Coach bvba en de uitvoerders behouden het recht bij enige twijfel (van alcohol / drugs gebruik) u te weren, dit voor uw en ieders veiligheid.

Ondanks dat de deelnemers bij bijna alle evenementen door de uitvoerende organisaties verzekerd zijn ter wille van uw veiligheid, is een passende persoonlijke WA- en ziekteverzekering vereist en wordt een aanvullende verzekering aanbevolen. People Coach bvba en de detailhandel handelen als intermediair tussen consument en uitvoerder en zijn derhalve niet aansprakelijk voor enigerlei calamiteiten cq ongevallen cq schade, indien die zich voordoen bij uitvoering van evenementen. Voor na rekeningen, die buiten het factuurbedrag vallen, staat People Coach bvba niet garant en worden door gestuurd naar de opdrachtgever.

12. Wij verzamelen en verwerken de identiteits- en contactgegevens die wij ontvangen van de opdrachtgever en die betrekking hebben op de opdrachtgever zelf, zijn personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van deze overeenkomst, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie.

13. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen (zoals bijvoorbeeld de 30bis-aangifte van werken) en/of het gerechtvaardigd belang van onze firma. Voor direct marketingdoeleinden per e-mail (zoals een nieuwsbrief of uitnodigingen voor events), geeft de opdrachtgever daarnaast zijn uitdrukkelijke en vrije toestemming aan onze firma om zijn persoonsgegevens te gebruiken.

De verwerkingsverantwoordelijke is PEOPLE COACH BVBA, met maatschappelijke zetel te 2431 LAAKDAL, Blaardonk 2 en gekend onder het ondernemingsnummer 0891.667.847, E: info@peoplecoach.be. De voormelde persoonsgegevens zullen verwerkt worden in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de voormelde doeleinden voor de verwerking.

De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid en het up-to-date houden van de persoonsgegevens die hij aan onze firma bezorgt en verbindt er zich toe de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming strikt na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan onze firma heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van de [aannemer] en zijn personeel, medewerkers, en aangestelden zou ontvangen.
De opdrachtgever bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op inzage, verbetering, wissing en bezwaar. Voor verdere toelichting verwijst onze firma uitdrukkelijk naar de Privacy verklaring, zoals terug te vinden op de website www.peoplecoach.be. De opdrachtgever bevestigt kennis te hebben genomen van deze Privacyverklaring en de inhoud ervan te aanvaarden.

14. Uitdrukkelijk arbitragebeding:
Elk geschil zal worden beslecht door het Scheidsgerecht aangeduid door het Instituut voor Arbitrage (www.euro-arbitration.org), volgens het reglement van arbitrage SDR (Standard Dispute Rules). Deze bepaling vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht.